-

เริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ สำหรับผู้สนใจศึกษาในวิชาเอกปี่พาทย์ เครื่องสายไทย คีตศิลป์ไทย นาฏศิลป์โขน (พระ ยักษ์ ลิง) นาฏศิลป์ละคร (พระ นาง) 

ประกาศสำคัญ

- วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี อยู่ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนด้วยมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเข้มแข็ง 

ผู้บริหาร

นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต
ผู้อำนวยการ (คลิกสายด่วนผู้อำนวยการ)
นายอำนาจ กองกลิ่นหอม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางอินทิรา พงษ์นาค
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางวรรณา แก้วกว้าง
รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
นางสาวสมประสงค์ พ่วงพรหม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
นายทวีศักดิ์ วีรพงศ์
Iรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

วีดีทัศน์

100 ปี ธงไตรรงค์

เผยแพร่การแสดง ณ ประเทศเวียดนาม

เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ

This site is created by

Renderforest logo